• Thành lập BCH Công đoàn

    Ngày 15 tháng 03 năm 2014

    Quyết định thành lập BCH Công đoàn cơ sở theo quyết định số 05/QĐ-LĐLĐ của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Biên Hòa