Ngày 15 tháng 03 năm 2014

Quyết định thành lập BCH Công đoàn cơ sở theo quyết định số 05/QĐ-LĐLĐ của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Biên Hòa

Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Tín Long gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quang Tuấn                 Chủ tịch

2. Ông Trần Tuấn Thành                       Phó Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Quyền                          Ủy Viên